DYSTRYBUTOR: rynny Nicoll, rynny metalowe, akcesoria Groemo, blacha płaska, kable grzejne Elektra, płyty PCV Salux, impregnaty i inne

AKTUALNOŚCI


 1  2  3  4  5   >  ...  >> 

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU 2016-08-01  
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU  

 

 POZNAŃ 01 08 2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie dnia 06 07 2016 , dotyczące zamówienia na Budowę „Centrum obróbki blach cienkich wraz z infrastrukturą ” wpłynęły 4 oferty . Spośród nich wybrano ofertę PAXBUD INVEST sp. z o.o. Bogdanowo 11 OBORNIKI 64-600 NIP 606-009-61-71 , ze względu na najkorzystniejszą wartość zlecenia co było głównym kryterium oceny.

 


 
IDEALNY DACH Janecki sp.j. 60-185 POZNAŃ Skórzewo, ul. Lipowa 11

NIP: PL 781-16-82-066

REGON: 639847405

   
UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06-07-2016 2016-07-07  
UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06-07-2016  

 

Skórzewo, dnia 07-07-2016

 

IDEALNY DACH Janecki sp.j.

60-185 POZNAŃ Skórzewo, ul. Lipowa 11

woj. wielkopolskie

e-mail: biuro@idealnydach.pl

NIP: PL 781-16-82-066

REGON: 639847405

 

 

 

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06-07-2016

 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 06-07-2016 na Budowę budynku usługowo-produkcyjnego "Centrum obróbki blach cienkich" wraz z infrastrukturą w Skórzewie przy ul. Lipowa 11, dokonuję uzupełnienia zapytania ofertowego o nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

45000000-7 - Roboty budowlane

 

W związku z powyższym wydłuża się termin złożenia oferty do 22.07.2016. do godz. 12.00.

 

   
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA INWESTYCJĘ 2016-07-06  
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA INWESTYCJĘ  

 

 

Skórzewo 06.07.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA

BUDOWĘ BUDYNKU USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO

„Centrum obróbki blach cienkich wraz z infrastrukturą "

Nazwa i adres zamawiającego:

IDEALNY DACH Janecki sp.j. 60-185 POZNAŃ Skórzewo, ul. Lipowa 11

woj. wielkopolskie

e-mail: biuro@idealnydach.pl

NIP: PL 781-16-82-066 REGON: 639847405

Firma IDEALNY DACH Janecki sp.j. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Budowę budynku usługowo-produkcyjnego "Centrum obróbki blach cienkich" wraz z infrastrukturą w Skórzewie przy ul. Lipowa 11

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.: "Uruchomienie produkcyjno-usługowego Centrum Obróbki Blach Cienkich wykorzystującego innowacyjne maszyny i technologie obróbki"

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet: I "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z Budową budynku usługowo - produkcyjnego, Centrum obróbki blach cienkich wraz z infrastrukturą.

Charakterystyka budynku :

Pow. zabudowy budynku 648,75 m2

Pow. użytkowa 590,95 m²

Kubatura 2925 m3

Długość 39,87m

Szerokość 18,30 m

Wysokość 6,57 m

Dane konstrukcyjne :

Fundamenty - stopy i ławy żelbetowe ,

Ściany zewnętrzne - pustaki gazobetonowe ,

Konstrukcja dachowa - stalowa,

Strop nad kotłownią - żelbetowy ,

Pokrycie dachu - płyta warstwowa ,

Posadzki - betonowe ,

Tynki - cementowo wapienne,

Stolarka okienna - aluminiowa ,

Stolarka drzwiowa - aluminiowa ,

Stolarka P-Poż - stalowa,

Bramy - segmentowe ,

Świetlik - poliwęglan ,

Ściany Działowe - system płyt GK ,

Elewacja - system tynków cienkowarstwowych na styropianie i wełnie mineralnej ,

Elementy wykończeniowe - powłoki malarskie , glazura ,

Instalacja elektryczna - zasilająca ,odgromowa, oświetleniowa ,siłowa ,niskoprądowa ,

Instalacja sanitarna -wodna ,kanalizacyjna ,C.O. ,deszczowa ,gazowa ,wentylacja ,

Kotłownia - Piec gazowy ,

Drogi - plac z kostki betonowej .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa - do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

3. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami przepisami prawa .

4. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości.

Istotne warunki zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

e) przystąpią do realizacji umowy do 15.08.2016

f) Zapoznają się z dokumentacją projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego i przygotują ofertę na jej podstawie

g) Akceptują wzór umowy na realizację zamówienia-stanowiący załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu, okoliczność, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia" lub „nie spełnia", w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy ( 150 dni ) od daty podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Janecki tel. 691-543-409 - uzyskanie dodatkowych informacji w celu przygotowania oferty

Kryteria oceny oferty:

Kryterium

Sposób punktowania

Waga

Cena

netto

w PLN

Ocena na podstawie formularza ofertowego:

Liczba punktów= (C min / Cof) * 100 * waga

Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

 

90%

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w godzinach

Ocena na podstawie formularza ofertowego:

Liczba punktów= (LGmin / LGof) * 100 * waga

LGmin- najniższa cena spośród wszystkich ofert

- LGof - cena podana w ofercie[


10%

 

OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU WAŻNOŚCI OFERTY: 3 miesiące od daty złożenia oferty.

Oferta:

- powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- opis przedmiotu oferty

- termin realizacji zamówienia w dniach (od podpisania umowy)

- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii w godzinach,

- datę ważności oferty,

- datę wystawienia oferty,

- podpis wystawiającego ofertę.

- Oświadczenie poniższej treści:

„Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 5. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób"


- Oświadczenie o spełnieniu warunków działu w postępowaniu.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do siedziby firmy).

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20. 07. 2016 .roku, do godziny 12.00

Adres dostarczenia oferty:

IDEALNY DACH Janecki sp.j. 60-185 POZNAŃ Skórzewo, ul. Lipowa 11

e-mail: biuro@idealnydach.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania procedury ofertowej bez podania przyczyny.

 

 

Załącznik nr 1

Wzór oferty

 

......................................

(nazwa oferenta)

.......................................

(adres)

......................................

(nr telefonu)

.......................................

e-mail

.......................................

(NIP)

 

OFERTA


 1. Przedmiotem zamówienia jest ...............................................................

....................................................................................................................

..........................................................................................................................

....................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................

 1. Termin realizacji zamówienia: ..............................

 2. Termin ważności oferty: .................

 3. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ................................................................................................................................ 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia .......................................................... za cenę
  netto........................................................................................................................ zł, (słownie:..................................................................................................................) brutto ....................................... zł (słownie:..................................................................................................................). 1. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w godzinach........................................................godzin

 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązań:

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 5. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób


 1. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z dokumentacją projektową Zamawiającego w oparciu o dokumentację została przygotowana kompletna oferta.

 2. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu przedstawione w Zapytaniu ofertowym z dnia 06-07-2016.

 3. Informacje dodatkowe: ...............................................................................................................

 4. ........................................................................................................................ 1. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki: ........................................................


...................................................... ..........................................

(miejscowość, data) (pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

  Załącznik nr2  Umowa o roboty budowlane


Zawarta dnia .................................. w ............................ pomiędzy

.......................................................................................................................................

 

a..........................................................................................................................

.......................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowana przez:

 1. .............................................................................................................................

 2. .............................................................................................................................

a firmą:

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

 1. ..............................................................................................................................

 2. ...............................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą".

§ 1

Definicje.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej: Umową) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z umowy.

§2.

Przedmiot umowy.

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie obejmujące: "................................................................................................................................

 2. .................................................................................................................................", zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 1. Wykonawca oświadcza, że:

 • przestudiował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót, a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw,

 • przestudiował dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i specyfikację istotnych warunków zamówienia jak też, że zapewni i zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z intencją i znaczeniem dokumentacji projektowej,

 • dokonał szczegółowej wizji i przeglądu istniejącego obiektu i miejsca robót, zapoznał się przed podpisaniem umowy z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót.

 1. Przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy. Dokumentacja projektowa stanowi integralną część niniejszej umowy.

§3.

Terminy.

 1. Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień: .......................................

 2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: ....................................

 3. Termin zakończenia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, w stanie gotowym do wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze zgłoszeniem zakończenia robót, ustala się na: .......................................

 4. Termin odbioru pogwarancyjnego ustala się na: .......................................

§4.

Harmonogram robót.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, podpisany przez strony, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5.

Przekazanie terenu budowy.

 1. Strony oświadczają, że Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy: kserokopię pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania projektowe. Protokół przekazania tych dokumentów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

 2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (kierownika budowy i kierowników branżowych).

 3. Przekazanie dziennika budowy nastąpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§6.

Inżynier Kontraktu.

 1. Zleceniodawca zawiadomi pisemnie Wykonawcę o powołaniu Inspektora Nadzoru upoważnionego do nadzoru inwestycyjnego ze strony Zleceniodawcy. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

 2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu Umowy.

§7.

Kierownik budowy.


 1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę, jest:

- ......................................., posiadający uprawnienia budowlane nr ......................................., będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ........................................

2. Zmiany na stanowiskach kierownika budowy wymagają uzgodnienia obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§8.

Dostawa mediów.

 1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawę wody. energii elektrycznej, energii cieplnej (w tym ogrzewanie obiektu w okresie zimowym) wraz z opomiarowaniem oraz łączność telefoniczną i internetową.

 2. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji robót wywóz śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług oraz nie dopuści do przekroczenia dopuszczalnych norm w ściekach z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług, odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

§9.

Teren budowy.


 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych.

 2. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał poza teren budowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych określonych w ust. 2 bądź 3, czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie z Wynagrodzenia Wykonawcy.

 3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 10.

Materiały.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę i Podwykonawców materiałów i urządzeń, co, do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby trzecie.

 2. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, wymogom projektu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp.

 4. Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.

 5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych materiałów przez Wykonawcę i Podwykonawców przy realizacji zadania.

 6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę.

 7. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie materiałów i urządzeń oraz stosowanych technologii robót, niezależnie od tego czy odstąpienie to ma charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o tym Zamawiającego.

§ 11

Ubezpieczenia.

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem niniejszej umowy - wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu odbioru terenu budowy aż do jego przekazania Zamawiającemu.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robót objętych przedmiotową umową w zakresie ryzyk budowlano - montażowych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi z uwzględnieniem konsekwencji wbudowania materiałów podlegających zastrzeżeniu na kwotę minimum wartości umowy określonej w §14 ust 2 lit. c przez cały okres obowiązywania umowy - aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia - w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

 3. Kopia polisy stanowi załącznik nr 4 do umowy.

 4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.

§ 12.

Przesłanki zmiany umowy

 1. Zamawiający dopuszcza:

 1. Przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli wystąpiła:

 • konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych,

 • przyczyna zależna od Zamawiającego bądź innych osób za których działania nie odpowiada Wykonawca,

 • siła wyższa,

 • zmiana warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót

 • zmiana spowodowana warunkami geologicznymi, terenowymi
  archeologicznymi, wodnymi bądź odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

2. ograniczenie zakresu zamówienia, które jest korzystne dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek,

3. roboty zamienne jeżeli takie zmiany w szczególności zapewnią:

a) prawidłową realizację umowy,

b)obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących przedmiot umowy,

c) optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót
i obiektów stanowiących przedmiot umowy,

d)przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.

 4). obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w Warunkach Zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

3. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

6. Zamawiający i Wykonawca mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem, że wyrażą taką wolę.

§ 13.

Podwykonawcy.


 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi i podwykonawców.

 2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami zgodnie ze złożoną ofertą.

 3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

 4. Umowy z podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przekazywane niezwłocznie Zamawiającemu do akceptacji - zgodnie z art. 647' kc.

 5. Wykonawca może wprowadzić podwykonawcę na teren budowy po spełnieniu warunku uzyskania akceptacji Zamawiającego, o którym mowa ust. 4.

 6. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy.

 7. Wszelkie rozliczenia wynikające z umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami będą dokonywane pomiędzy stronami tych umów, co nie uchybia postanowieniom art. 647' §5 i §6 k.c.

 8. Wszelkie zmiany umowy w zakresie umów z podwykonawcami lub zmiany podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14.

Wartość umowna.


 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w PLN zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:                                                                                              a) netto: ...............................................................zł, słownie: ...........................................................................................,            b)podatek VAT: .....................................................zł, słownie: ...........................................................................................,              c)brutto: ...............................................................zł, słownie: .................................................................... złote 00/100.

 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki.


§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3 % wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, określonego w § 14 ust. 2 pkt. c, tj. .......................................zł (słownie: .......................................),             w formie:                                                                -.......................................zl w formie gwarancji bankowej

          lub

           - ......................................zł w formie pieniądza.

2. Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Z wniesionej przez Wykonawcę całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru całego zadania inwestycyjnego,

b)30% pozostaje w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 16.

Obowiązki wykonawcy.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

 1. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

 2. ponoszenie całkowitej odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, j

 3. zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót, konstrukcji, instalacji oraz montażu dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,

 4. dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, U

 5. zapewnienie przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych zespołów urządzeń i przeszkolenia załogi Zamawiającego,

 6. prowadzenie minimum 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i podwykonawców, celem omówienia postępu robót, ustalenia ich zgodności z harmonogramem oraz rozwiązania zaistniałych problemów,

 7. informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie wykonywania robót zanikających,

 8. uwzględnienie w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż inspektor nadzoru może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od dary zawiadomienia.

 9. wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP.

 10. wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmioty Umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji.

 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

 12. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.l 126)

 13. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

 14. przygotowanie i oznakowanie odcinków dróg, na których będą prowadzone roboty i zapewnienie właściwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 15. przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

 16. przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).

 17. prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania obiektu, a w szczególności nie mogą zakłócać użytkowania w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót.

§ 17.

Kary umowne.

 1. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:                                                                 a)za opóźnienie w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 2 pkt. c za każdy dzień opóźnienia,                           b)za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - 0,2 % wynagrodzenia brutto prac, których wady dotyczą za każdy dzień opóźnienia,    c)za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 2 pkt. c,

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, w następujących przypadkach i wysokościach:                                                                                       a)za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy - 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 2 pkt. c za każdy dzień opóźnienia            b)za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 2 pkt. c.

 

Wyjątkiem od tak ustalonych zasad jest okoliczność określona w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych adekwatnie do zapisów zawartych w protokole odbioru.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 18.

Odbiór.

 1. Odbiory częściowe i końcowy prac polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac powinny być przez Wykonawcę zgłoszone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi i zakończy odbiór w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.

 3. Roboty zanikające lub podlegające zakryciu będą rozliczane w ramach faktur częściowych. Protokoły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu stanowią załącznik do protokołów odbiorów częściowych.

 4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad, chyba, że Wykonawca zobowiąże się w formie pisemnego oświadczenia do ich usunięcia do czasu kolejnego odbioru częściowego Inwestycji budowlanej. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku zawartego w powyższym oświadczeniu może stanowić przyczynę odmowy ze strony Zamawiającego dokonania tego odbioru części prac, w trakcie, którego Wykonawca był zobowiązany do usunięcia wad dotyczących prac odbieranych przy poprzednim odbiorze częściowym.

 5. Na podstawie pozytywnych odbiorów częściowych we wszystkich branżach Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego zgodnie z ust. 7 i 8, przystąpi do odbioru w terminie 10 dni, licząc od zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego.

 6. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu i dokonania odbioru końcowego.

 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót:

 1. )oryginał dziennika robót,

 2. )dokumentację powykonawczą,

 3. )atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

 4. )wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

 5. )oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

 6. )kartę gwarancyjną

 7. )powykonawcze namiary geodezyjne

 8. )pomiary instalacji elektrycznych (skuteczności zerowania, oporności izolacji, oporności instalacji odgromowej i uziemień)
8.Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace w ramach Inwestycji budowlanej, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad dotyczących wykonanych prac, które nadają się do usunięcia a Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór końcowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że dostarczenie materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas termin wskaże ich dostawca. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego Inwestycji budowlanej, zaś postanowienia zawarte w ust. 6 będą stosowane odpowiednio.                                             
9.W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:
 1. ) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

 2. )jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

10.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 9, Zamawiający - niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie - ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

§ 19.

Warunki gwarancji.


 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

 2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej, przepisom prawa, wykonanie robót i zgodność z normami, dostarczonych i zastosowanych materiałów, konstrukcji i urządzeń.

 3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

 4. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy.

 5. Czas trwania gwarancji wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy

 • licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym.  

6. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż określony w ust. 6 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
7.Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (wady, niesprawności itp.) w okresie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii (zdarzenia nagłe np. przecieki, pęknięcia rur wod.-kan., co., zerwanie pokrycia dachu lub elementu elewacji, itp.) podjęcie działań zmierzających do jej usunięcia w czasie 24 godz.
8.Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8 będą dokonywane faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.
9. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 8 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.
10. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.

§20.

Płatności.


 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi, wystawianymi (nie częściej niż raz w miesiącu), na podstawie formularzy zestawień zawierających procentowe zaawansowanie wykonanych robót w poszczególnych elementach, sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Formularz zestawień wykonanych robót, stanowiący podstawę wystawienia faktury, winien zawierać nazewnictwo i wyliczenia wartości spójne w swej systematyce z formularzami ofertowymi. Formularze te należy sporządzać w układzie narastającym. Formularze zestawień wykonanych robót służą wyłącznie do celów rozliczeń finansowych i nie oznaczają odbioru robót w zakresie technicznym.

 2. Przyjęcie faktur Wykonawcy warunkuje złożenie potwierdzonego przez podwykonawców oświadczenia o nie zaleganiu wobec nich z realizacją zobowiązań finansowych za wykonane przez tych podwykonawców, powierzone zgodnie z warunkami umowy, części zamówienia. Niezłożenie, w dacie wpływu faktury do Zamawiającego, oświadczenia upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia umownego brutto. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

 4. Rozliczenie końcowe, za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu czynności odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń .

 5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

 6. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe po upływie każdego miesiąca, w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, natomiast fakturę końcową po 14 dniach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych i końcowych z załączonymi do nich dokumentami rozliczeniowymi uprzednio sprawdzonymi i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni, licząc od daty ich otrzymania.

 8. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku płatnika. W przypadku zwłoki w płatności obowiązują odsetki określone w ustawie z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003.139.1323 zpóżn. zm.)

§21.

Zmiany umowy.


Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

§22.

Odstąpienie od umowy.


Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w sytuacji kiedy:

  1. zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,

  2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  3. wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,

  4. wykonawca przerwał realizację Umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,

  5. wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego - nie rozpoczął w terminie 14 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z umową

  6. naruszenie obowiązków określonych w § 11 ust. 2 lub 4

  7. inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia

 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie:

  1. nie wywiązywania się Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktur częściowych za dwa kolejne okresy płatności, pomimo wezwania przez Wykonawcę do zapłaty z wyznaczeniem 14-dniowego terminu - po bezskutecznym upływie tego terminu.

  2. zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający - wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności - nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i 2, obowiązują kary umowne przewidziane w §17.

 4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  1. w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys inwentaryzacyjny sporządzony jako wyciąg z kosztorysu ofertowego.

  2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

  3. Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

  4. najpóźniej w ciągu 20 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione,

  5. w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

  6. zapłaty kar umownych zgodnie z § 17

§24.

 1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania się o wszelkich zmianach dotyczących adresów do korespondencji.

 2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1 korespondencja wysiana na dotychczasowy adres będzie uważana za doręczona.

§25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego. Prawa zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§26.

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§27.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki:
 1. Spis dokumentacji

 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

 3. Protokół przekazania

 4. Dokument ubezpieczenia

 5. Dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 6. Kosztorys ofertowy

   

 1  2  3  4  5   >  ...  >> 

wszystkie aktualności
 1  2  3  4  5   >  ...  >> 

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU 2016-08-01  
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU  

 

 POZNAŃ 01 08 2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, zamieszczone na stronie dnia 06 07 2016 , dotyczące zamówienia na Budowę „Centrum obróbki blach cienkich wraz z infrastrukturą ” wpłynęły 4 oferty . Spośród nich wybrano ofertę PAXBUD INVEST sp. z o.o. Bogdanowo 11 OBORNIKI 64-600 NIP 606-009-61-71 , ze względu na najkorzystniejszą wartość zlecenia co było głównym kryterium oceny.

 


 
IDEALNY DACH Janecki sp.j. 60-185 POZNAŃ Skórzewo, ul. Lipowa 11

NIP: PL 781-16-82-066

REGON: 639847405

   
UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06-07-2016 2016-07-07  
UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06-07-2016  

 

Skórzewo, dnia 07-07-2016

 

IDEALNY DACH Janecki sp.j.

60-185 POZNAŃ Skórzewo, ul. Lipowa 11

woj. wielkopolskie

e-mail: biuro@idealnydach.pl

NIP: PL 781-16-82-066

REGON: 639847405

 

 

 

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06-07-2016

 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 06-07-2016 na Budowę budynku usługowo-produkcyjnego "Centrum obróbki blach cienkich" wraz z infrastrukturą w Skórzewie przy ul. Lipowa 11, dokonuję uzupełnienia zapytania ofertowego o nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

45000000-7 - Roboty budowlane

 

W związku z powyższym wydłuża się termin złożenia oferty do 22.07.2016. do godz. 12.00.

 

   
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA INWESTYCJĘ 2016-07-06  
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA INWESTYCJĘ  

 

 

Skórzewo 06.07.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA

BUDOWĘ BUDYNKU USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO

„Centrum obróbki blach cienkich wraz z infrastrukturą "

Nazwa i adres zamawiającego:

IDEALNY DACH Janecki sp.j. 60-185 POZNAŃ Skórzewo, ul. Lipowa 11

woj. wielkopolskie

e-mail: biuro@idealnydach.pl

NIP: PL 781-16-82-066 REGON: 639847405

Firma IDEALNY DACH Janecki sp.j. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Budowę budynku usługowo-produkcyjnego "Centrum obróbki blach cienkich" wraz z infrastrukturą w Skórzewie przy ul. Lipowa 11

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.: "Uruchomienie produkcyjno-usługowego Centrum Obróbki Blach Cienkich wykorzystującego innowacyjne maszyny i technologie obróbki"

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet: I "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z Budową budynku usługowo - produkcyjnego, Centrum obróbki blach cienkich wraz z infrastrukturą.

Charakterystyka budynku :

Pow. zabudowy budynku 648,75 m2

Pow. użytkowa 590,95 m²

Kubatura 2925 m3

Długość 39,87m

Szerokość 18,30 m

Wysokość 6,57 m

Dane konstrukcyjne :

Fundamenty - stopy i ławy żelbetowe ,

Ściany zewnętrzne - pustaki gazobetonowe ,

Konstrukcja dachowa - stalowa,

Strop nad kotłownią - żelbetowy ,

Pokrycie dachu - płyta warstwowa ,

Posadzki - betonowe ,

Tynki - cementowo wapienne,

Stolarka okienna - aluminiowa ,

Stolarka drzwiowa - aluminiowa ,

Stolarka P-Poż - stalowa,

Bramy - segmentowe ,

Świetlik - poliwęglan ,

Ściany Działowe - system płyt GK ,

Elewacja - system tynków cienkowarstwowych na styropianie i wełnie mineralnej ,

Elementy wykończeniowe - powłoki malarskie , glazura ,

Instalacja elektryczna - zasilająca ,odgromowa, oświetleniowa ,siłowa ,niskoprądowa ,

Instalacja sanitarna -wodna ,kanalizacyjna ,C.O. ,deszczowa ,gazowa ,wentylacja ,

Kotłownia - Piec gazowy ,

Drogi - plac z kostki betonowej .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa - do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

3. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami przepisami prawa .

4. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości.

Istotne warunki zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

e) przystąpią do realizacji umowy do 15.08.2016

f) Zapoznają się z dokumentacją projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego i przygotują ofertę na jej podstawie

g) Akceptują wzór umowy na realizację zamówienia-stanowiący załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu, okoliczność, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia" lub „nie spełnia", w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy ( 150 dni ) od daty podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Janecki tel. 691-543-409 - uzyskanie dodatkowych informacji w celu przygotowania oferty

Kryteria oceny oferty:

Kryterium

Sposób punktowania

Waga

Cena

netto

w PLN

Ocena na podstawie formularza ofertowego:

Liczba punktów= (C min / Cof) * 100 * waga

Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

 

90%

Czas reakcji na zgłoszenie awarii w godzinach

Ocena na podstawie formularza ofertowego:

Liczba punktów= (LGmin / LGof) * 100 * waga

LGmin- najniższa cena spośród wszystkich ofert

- LGof - cena podana w ofercie[


10%

 

OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU WAŻNOŚCI OFERTY: 3 miesiące od daty złożenia oferty.

Oferta:

- powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- opis przedmiotu oferty

- termin realizacji zamówienia w dniach (od podpisania umowy)

- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii w godzinach,

- datę ważności oferty,

- datę wystawienia oferty,

- podpis wystawiającego ofertę.

- Oświadczenie poniższej treści:

„Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 5. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób"


- Oświadczenie o spełnieniu warunków działu w postępowaniu.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do siedziby firmy).

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20. 07. 2016 .roku, do godziny 12.00

Adres dostarczenia oferty:

IDEALNY DACH Janecki sp.j. 60-185 POZNAŃ Skórzewo, ul. Lipowa 11

e-mail: biuro@idealnydach.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania procedury ofertowej bez podania przyczyny.

 

 

Załącznik nr 1

Wzór oferty

 

......................................

(nazwa oferenta)

.......................................

(adres)

......................................

(nr telefonu)

.......................................

e-mail

.......................................

(NIP)

 

OFERTA


 1. Przedmiotem zamówienia jest ...............................................................

....................................................................................................................

..........................................................................................................................

....................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................

 1. Termin realizacji zamówienia: ..............................

 2. Termin ważności oferty: .................

 3. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ................................................................................................................................ 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia .......................................................... za cenę
  netto........................................................................................................................ zł, (słownie:..................................................................................................................) brutto ....................................... zł (słownie:..................................................................................................................). 1. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w godzinach........................................................godzin

 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązań:

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 5. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób


 1. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z dokumentacją projektową Zamawiającego w oparciu o dokumentację została przygotowana kompletna oferta.

 2. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu przedstawione w Zapytaniu ofertowym z dnia 06-07-2016.

 3. Informacje dodatkowe: ...............................................................................................................

 4. ........................................................................................................................ 1. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki: ........................................................


...................................................... ..........................................

(miejscowość, data) (pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

  Załącznik nr2  Umowa o roboty budowlane


Zawarta dnia .................................. w ............................ pomiędzy

.......................................................................................................................................

 

a..........................................................................................................................

.......................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowana przez:

 1. .............................................................................................................................

 2. .............................................................................................................................

a firmą:

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

 1. ..............................................................................................................................

 2. ...............................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą".

§ 1

Definicje.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej: Umową) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z umowy.

§2.

Przedmiot umowy.

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie obejmujące: "................................................................................................................................

 2. .................................................................................................................................", zgodnie z dokumentacją projektową wyszczególnioną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 1. Wykonawca oświadcza, że:

 • przestudiował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robót, a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw,

 • przestudiował dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i specyfikację istotnych warunków zamówienia jak też, że zapewni i zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z intencją i znaczeniem dokumentacji projektowej,

 • dokonał szczegółowej wizji i przeglądu istniejącego obiektu i miejsca robót, zapoznał się przed podpisaniem umowy z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót.

 1. Przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa wyszczególniona w załączniku nr 1 do umowy. Dokumentacja projektowa stanowi integralną część niniejszej umowy.

§3.

Terminy.

 1. Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień: .......................................

 2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: ....................................

 3. Termin zakończenia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, w stanie gotowym do wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze zgłoszeniem zakończenia robót, ustala się na: .......................................

 4. Termin odbioru pogwarancyjnego ustala się na: .......................................

§4.

Harmonogram robót.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, podpisany przez strony, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5.

Przekazanie terenu budowy.

 1. Strony oświadczają, że Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy: kserokopię pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania projektowe. Protokół przekazania tych dokumentów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

 2. Wykonawca przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (kierownika budowy i kierowników branżowych).

 3. Przekazanie dziennika budowy nastąpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§6.

Inżynier Kontraktu.

 1. Zleceniodawca zawiadomi pisemnie Wykonawcę o powołaniu Inspektora Nadzoru upoważnionego do nadzoru inwestycyjnego ze strony Zleceniodawcy. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

 2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu Umowy.

§7.

Kierownik budowy.


 1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę, jest:

- ......................................., posiadający uprawnienia budowlane nr ......................................., będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ........................................

2. Zmiany na stanowiskach kierownika budowy wymagają uzgodnienia obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§8.

Dostawa mediów.

 1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawę wody. energii elektrycznej, energii cieplnej (w tym ogrzewanie obiektu w okresie zimowym) wraz z opomiarowaniem oraz łączność telefoniczną i internetową.

 2. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji robót wywóz śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług oraz nie dopuści do przekroczenia dopuszczalnych norm w ściekach z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług, odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

§9.

Teren budowy.


 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych.

 2. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał poza teren budowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych określonych w ust. 2 bądź 3, czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie z Wynagrodzenia Wykonawcy.

 3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 10.

Materiały.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę i Podwykonawców materiałów i urządzeń, co, do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby trzecie.

 2. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, wymogom projektu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp.

 4. Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.

 5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych materiałów przez Wykonawcę i Podwykonawców przy realizacji zadania.

 6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę.

 7. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie materiałów i urządzeń oraz stosowanych technologii robót, niezależnie od tego czy odstąpienie to ma charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o tym Zamawiającego.

§ 11

Ubezpieczenia.

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem niniejszej umowy - wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu odbioru terenu budowy aż do jego przekazania Zamawiającemu.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robót objętych przedmiotową umową w zakresie ryzyk budowlano - montażowych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi z uwzględnieniem konsekwencji wbudowania materiałów podlegających zastrzeżeniu na kwotę minimum wartości umowy określonej w §14 ust 2 lit. c przez cały okres obowiązywania umowy - aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia - w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

 3. Kopia polisy stanowi załącznik nr 4 do umowy.

 4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.

§ 12.

Przesłanki zmiany umowy

 1. Zamawiający dopuszcza:

 1. Przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli wystąpiła:

 • konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych,

 • przyczyna zależna od Zamawiającego bądź innych osób za których działania nie odpowiada Wykonawca,

 • siła wyższa,

 • zmiana warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót

 • zmiana spowodowana warunkami geologicznymi, terenowymi
  archeologicznymi, wodnymi bądź odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

2. ograniczenie zakresu zamówienia, które jest korzystne dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek,

3. roboty zamienne jeżeli takie zmiany w szczególności zapewnią:

a) prawidłową realizację umowy,

b)obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących przedmiot umowy,

c) optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót
i obiektów stanowiących przedmiot umowy,

d)przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.

 4). obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyższych parametrach niż określone w Warunkach Zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

3. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

6. Zamawiający i Wykonawca mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem, że wyrażą taką wolę.

§ 13.

Podwykonawcy.


 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi i podwykonawców.

 2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami zgodnie ze złożoną ofertą.

 3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

 4. Umowy z podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przekazywane niezwłocznie Zamawiającemu do akceptacji - zgodnie z art. 647' kc.

 5. Wykonawca może wprowadzić podwykonawcę na teren budowy po spełnieniu warunku uzyskania akceptacji Zamawiającego, o którym mowa ust. 4.

 6. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy.

 7. Wszelkie rozliczenia wynikające z umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami będą dokonywane pomiędzy stronami tych umów, co nie uchybia postanowieniom art. 647' §5 i §6 k.c.

 8. Wszelkie zmiany umowy w zakresie umów z podwykonawcami lub zmiany podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14.

Wartość umowna.


 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w PLN zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:                                                                                              a) netto: ...............................................................zł, słownie: ...........................................................................................,            b)podatek VAT: .....................................................zł, słownie: ...........................................................................................,              c)brutto: ...............................................................zł, słownie: .................................................................... złote 00/100.

 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki.


§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3 % wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, określonego w § 14 ust. 2 pkt. c, tj. .......................................zł (słownie: .......................................),             w formie:                                                                -.......................................zl w formie gwarancji bankowej

          lub

           - ......................................zł w formie pieniądza.

2. Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Z wniesionej przez Wykonawcę całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru całego zadania inwestycyjnego,

b)30% pozostaje w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 16.

Obowiązki wykonawcy.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

 1. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

 2. ponoszenie całkowitej odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, j

 3. zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót, konstrukcji, instalacji oraz montażu dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,

 4. dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, U

 5. zapewnienie przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych zespołów urządzeń i przeszkolenia załogi Zamawiającego,

 6. prowadzenie minimum 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i podwykonawców, celem omówienia postępu robót, ustalenia ich zgodności z harmonogramem oraz rozwiązania zaistniałych problemów,

 7. informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie wykonywania robót zanikających,

 8. uwzględnienie w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż inspektor nadzoru może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od dary zawiadomienia.

 9. wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP.

 10. wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmioty Umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji.

 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

 12. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.l 126)

 13. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

 14. przygotowanie i oznakowanie odcinków dróg, na których będą prowadzone roboty i zapewnienie właściwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 15. przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

 16. przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).

 17. prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania obiektu, a w szczególności nie mogą zakłócać użytkowania w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót.

§ 17.

Kary umowne.

 1. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:                                                                 a)za opóźnienie w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 2 pkt. c za każdy dzień opóźnienia,                           b)za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - 0,2 % wynagrodzenia brutto prac, których wady dotyczą za każdy dzień opóźnienia,    c)za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 2 pkt. c,

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, w następujących przypadkach i wysokościach:                                                                                       a)za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy - 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 2 pkt. c za każdy dzień opóźnienia            b)za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 2 pkt. c.

 

Wyjątkiem od tak ustalonych zasad jest okoliczność określona w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych adekwatnie do zapisów zawartych w protokole odbioru.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 18.

Odbiór.

 1. Odbiory częściowe i końcowy prac polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac powinny być przez Wykonawcę zgłoszone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi i zakończy odbiór w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.

 3. Roboty zanikające lub podlegające zakryciu będą rozliczane w ramach faktur częściowych. Protokoły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu stanowią załącznik do protokołów odbiorów częściowych.

 4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad, chyba, że Wykonawca zobowiąże się w formie pisemnego oświadczenia do ich usunięcia do czasu kolejnego odbioru częściowego Inwestycji budowlanej. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku zawartego w powyższym oświadczeniu może stanowić przyczynę odmowy ze strony Zamawiającego dokonania tego odbioru części prac, w trakcie, którego Wykonawca był zobowiązany do usunięcia wad dotyczących prac odbieranych przy poprzednim odbiorze częściowym.

 5. Na podstawie pozytywnych odbiorów częściowych we wszystkich branżach Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego zgodnie z ust. 7 i 8, przystąpi do odbioru w terminie 10 dni, licząc od zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego.

 6. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu i dokonania odbioru końcowego.

 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót:

 1. )oryginał dziennika robót,

 2. )dokumentację powykonawczą,

 3. )atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

 4. )wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

 5. )oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

 6. )kartę gwarancyjną

 7. )powykonawcze namiary geodezyjne

 8. )pomiary instalacji elektrycznych (skuteczności zerowania, oporności izolacji, oporności instalacji odgromowej i uziemień)
8.Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace w ramach Inwestycji budowlanej, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad dotyczących wykonanych prac, które nadają się do usunięcia a Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór końcowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że dostarczenie materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas termin wskaże ich dostawca. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego Inwestycji budowlanej, zaś postanowienia zawarte w ust. 6 będą stosowane odpowiednio.                                             
9.W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:
 1. ) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

 2. )jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

10.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 9, Zamawiający - niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie - ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

§ 19.

Warunki gwarancji.


 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

 2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej, przepisom prawa, wykonanie robót i zgodność z normami, dostarczonych i zastosowanych materiałów, konstrukcji i urządzeń.

 3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

 4. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy.

 5. Czas trwania gwarancji wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy

 • licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym.  

6. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż określony w ust. 6 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
7.Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (wady, niesprawności itp.) w okresie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii (zdarzenia nagłe np. przecieki, pęknięcia rur wod.-kan., co., zerwanie pokrycia dachu lub elementu elewacji, itp.) podjęcie działań zmierzających do jej usunięcia w czasie 24 godz.
8.Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8 będą dokonywane faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.
9. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 8 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.
10. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.

§20.

Płatności.


 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi, wystawianymi (nie częściej niż raz w miesiącu), na podstawie formularzy zestawień zawierających procentowe zaawansowanie wykonanych robót w poszczególnych elementach, sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Formularz zestawień wykonanych robót, stanowiący podstawę wystawienia faktury, winien zawierać nazewnictwo i wyliczenia wartości spójne w swej systematyce z formularzami ofertowymi. Formularze te należy sporządzać w układzie narastającym. Formularze zestawień wykonanych robót służą wyłącznie do celów rozliczeń finansowych i nie oznaczają odbioru robót w zakresie technicznym.

 2. Przyjęcie faktur Wykonawcy warunkuje złożenie potwierdzonego przez podwykonawców oświadczenia o nie zaleganiu wobec nich z realizacją zobowiązań finansowych za wykonane przez tych podwykonawców, powierzone zgodnie z warunkami umowy, części zamówienia. Niezłożenie, w dacie wpływu faktury do Zamawiającego, oświadczenia upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia umownego brutto. Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

 4. Rozliczenie końcowe, za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu czynności odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń .

 5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

 6. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe po upływie każdego miesiąca, w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, natomiast fakturę końcową po 14 dniach od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych i końcowych z załączonymi do nich dokumentami rozliczeniowymi uprzednio sprawdzonymi i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru w terminie 30 dni, licząc od daty ich otrzymania.

 8. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku płatnika. W przypadku zwłoki w płatności obowiązują odsetki określone w ustawie z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003.139.1323 zpóżn. zm.)

§21.

Zmiany umowy.


Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

§22.

Odstąpienie od umowy.


Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w sytuacji kiedy:

  1. zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,

  2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  3. wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,

  4. wykonawca przerwał realizację Umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,

  5. wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego - nie rozpoczął w terminie 14 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z umową

  6. naruszenie obowiązków określonych w § 11 ust. 2 lub 4

  7. inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia

 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie:

  1. nie wywiązywania się Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktur częściowych za dwa kolejne okresy płatności, pomimo wezwania przez Wykonawcę do zapłaty z wyznaczeniem 14-dniowego terminu - po bezskutecznym upływie tego terminu.

  2. zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający - wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności - nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

 3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i 2, obowiązują kary umowne przewidziane w §17.

 4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  1. w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys inwentaryzacyjny sporządzony jako wyciąg z kosztorysu ofertowego.

  2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

  3. Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

  4. najpóźniej w ciągu 20 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione,

  5. w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

  6. zapłaty kar umownych zgodnie z § 17

§24.

 1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania się o wszelkich zmianach dotyczących adresów do korespondencji.

 2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1 korespondencja wysiana na dotychczasowy adres będzie uważana za doręczona.

§25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego. Prawa zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§26.

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§27.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki:
 1. Spis dokumentacji

 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

 3. Protokół przekazania

 4. Dokument ubezpieczenia

 5. Dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 6. Kosztorys ofertowy

   

 1  2  3  4  5   >  ...  >> 

wszystkie aktualności

do góry
Idealny Dach Janecki Sp.j
Skórzewo, ul. Lipowa 11, 60-185 Poznań
 
admin